Na Makko Musagara

Ndugu msomaji, unaweza usiamini hii lakini ni kweli; na inaungwa mkono na
Neno lililoandikwa la Mungu. Shetani anaendelea mbele za Mungu mbinguni.
Chapisho hili linaonyesha kwa nini Shetani mchana na usiku huenda kwa
Mungu.

Mistari mitatu ya biblia inathibitisha kwamba Shetani anaenda mbele za
Mungu.

Luka 22:31-32

Yesu Atabiri Kuwa Petro Atamkana

31 Yesu akasema, “Simoni, Simoni, sikiliza, shetani ameomba ruhusa kwa
Mungu awapepete ninyi kama ngano. 32 Lakini nimekuombea wewe ili imani
yako isipotee. Na utakaponirudia mimi, uwatie moyo ndugu zako.” Luka
22:31-32 Neno: Bibilia Takatifu (SNT)

Kwenye Maandiko hapo juu, Yesu alikuwa akiwaonya wanafunzi wake kwamba
alikuwa ameona Shetani mbele za Mungu Mbingu akiuliza ruhusa ya kuja
duniani na kuwjaribu sana

Ayubu 1: 6

6 ″ Sasa kulikuwa na siku ambayo wana wa Mungu (malaika) walikuja
kujitokeza mbele ya Bwana, na Shetani (mpinzani, mshtaki) akaja kati yao. “

Katika aya hii ya bibilia Shetani alikwenda moja kwa moja kwa Mungu
mbinguni!

Ayubu 2: 1

“Tena kulikuwa na siku ambayo wana wa Mungu (malaika) walikuja
kujitokeza mbele za Bwana, na Shetani (mpinzani, mshtaki) pia akaja
miongoni mwao kujitokeza mbele za Bwana.”

Katika aya hii tena tunaona Shetani akienda kwa Mungu Mbingu!
Ndugu msomaji, Shetani anauwezo wa kwenda mbele za Mungu Mbingu. Yeye
hufanya hivi mchana na usiku kama inavyoonyeshwa katika Ufunuo 12:10.

Jinsi Shetani anaenda mbele za Mungu Mbingu.
Mungu daima hua malaika watakatifu katika kazi za Mbingu duniani. Baada ya
kumaliza kazi hizi malaika watakatifu hurudi kwa Mungu Mbingu ili
kumwabudu na kumwambia kazi imekamilika. Shetani hutumia fursa hiyo
wakati malaika wa Mungu wanaripoti Mbingu kujiunga nao na kujilisha mbele
za Mungu.

Kwanini Shetani anaenda mbele za Mungu
Shetani hawezi kumjaribu au kumjaribu mtoto wa Mungu bila idhini ya Mungu.
Hii imeonyeshwa wazi katika sura 1 na mbili za Kitabu cha Ayubu. Kila wakati
Shetani alitaka kumjaribu Ayubu, Shetani alilazimika kutafuta idhini ya Mungu.
Zoezi la Shetani linaendelea hadi leo. Hii ndio sababu Shetani huenda kwa
Mungu kila siku.

Jinsi Shetani anavyoruhusu ruhusa ya Mungu kukujaribu.
Mkakati wa Shetani ni kutumia mashtaka dhidi yako. Baadhi ya mashtaka haya
yanaweza kuwa kweli. Kwa upande wa Ayubu, Shetani alimshtaki Ayubu
kwamba hampendi Mungu kutoka chini ya (moyo wa Ayubu) kama
inavyoonekana hapa chini:

“Ndipo Shetani akamjibu Bwana,” Je! Ayubu humwogopa Mungu bure? 10
Je! Haujaweka uzio wa ulinzi karibu na yeye na nyumba yake na vitu vyote
alivyo, kila upande? Umebariki kazi ya mikono yake [na kumpa fadhili na
furaha juu yake], na mali zake zimeongezeka katika nchi. ”(Ayubu 1: 9-10)

Shetani hufanya mashtaka dhidi ya Wakristo mchana na usiku mbele ya
Mungu

Kwa kuwa Shetani hataki Mkristo yeyote aende Mbingu, anawashutumu
mchana na usiku mbele ya Mungu. Shetani ataendelea kufanya shutuma hizi
hadi unabii wa wakati wa mwisho katika Ufunuo 12:10:

Ushindi Mbinguni Watangazwa

‘Kisha nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, “Sasa umeti mia wokovu na
uweza na Ufalme wa Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo wake yamefika.
Kwa kuwa mshtaki wa ndugu zetu anayewashtaki mbele za Mungu usiku na
mchana ametupwa chini” Ufunua wa Yohana 12:10 Neno: Bibilia Takatifu
(SNT)

Unabii huo utakapotimia katika Wakati wa Mwisho, Shetani hatatoa mashtaka
yoyote dhidi ya Wakristo.

Mungu anaweza kumpa Shetani ruhusa kukujaribu
Wakati Shetani anashtaki mbele za Mungu, Baba yetu wa Mbingu anaweza
kweli kumpa Shetani ruhusa ya kwenda mbele na kujaribu au kukuweka chini
ya majaribu. Hivi ndivyo Mungu alifanya kwa upande wa Ayubu. Sikiza kile
Mungu alisema:

‘Bwana akamwambia Shetani, “Basi, kila kitu alicho nacho kina uwezo wako,
lakini kwa mtu mwenyewe usiweke kidole.” Ndipo Shetani akatoka mbele ya
Bwana. ‘(Ayubu 1:12)

Mungu humpa Shetani ruhusa ya kukujaribu kwa sababu Baba yetu wa Mbingu
anakuamini sana. Mungu anajua kuwa huwezi kumruhusu. Kwamba
unamuogopa Mungu na hautakataa majaribu ya Shetani.

Mungu anaweza kukuongoza kwa Ibilisi kujaribiwa (Anaweza kukuongoza
kwenye majaribu).

Mpendwa msomaji, baada ya Mungu kumpa Shetani ruhusa kukujaribu, Yeye
(Mungu) anaweza kukuongoza kwa Ibilisi kujaribiwa. Alifanya hivi kwa Bwana
wetu Yesu Kristo! Baada ya Shetani kutoa shutuma dhidi ya Yesu, Mungu
aliongoza Yesu kwa Ibilisi kujaribiwa! Soma hapa chini:

Yesu Ajaribiwa Na Shetani

“Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani ili akajaribiwe na
shetani.” Matayo 4:1 Neno: Bibilia Takatifu (SNT)

Yesu alitupa silaha yenye nguvu dhidi ya Shetani

Mpendwa msomaji, Bwana wetu Yesu Kristo alitupa silaha yenye nguvu sana
dhidi ya Shetani. Alituamuru kila wakati tumwombe Mungu kwamba Yeye
hatatujaribu:

“Utusamehe dhambi zetu kwa kuwa na sisi tunawasamehe wote
wanaotukosea. Na usitutie katika majaribu.” Luka 11:4 Neno: Bibilia Takatifu
(SNT)

Mungu aliniambia kwa maono kwamba ikiwa Mkristo yeyote ataomba kama
Yesu alivyokuwa amefundisha katika Luka 11: 4, basi Yeye (Mungu) hatampa
ruhusa Shetani kumjaribu Mkristo huyo.