USathane uyithola kanjani imvume kaNkulunkulu yokulinga amaKhristu.

Share This:

サタンはどのようにしてクリスチャンを誘惑する神の許可を得るのか

Ngu Makko Musagara

Mfundi othandekayo, ungahle ungakukholwa lokhu kepha kuyiqiniso; futhi ixhaswa yiZwi likaNkulunkulu elilotshiwe. USathane uya njalo phambi kukaNkulunkulu ezulwini. Lokhu okuthunyelwe kukhombisa ukuthi kungani USathane imini nobusuku esiya kuNkulunkulu.

Amavesi amathathu eBhayibheli afakazela ukuthi uSathane uhamba phambi kukaNkulunkulu.

ULuka 22:31-32

Embhalweni ongenhla, uJesu wayexwayisa abafundi bakhe ukuthi wabona uSathane phambi kukaNkulunkulu ezulwini ecela imvume yokuza emhlabeni futhi wabalinga kakhulu.

Jobe 1:6

Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo.

Kuleli vesi leBhayibheli uSathane waya ngqo kuNkulunkulu ezulwini!

Jobe 2:1

1 “Kwathi futhi ngelinye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu, ema phambi kukaJehova; noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova.”

Kuleli vesi futhi sibona uSathane eqonda kuNkulunkulu ezulwini!

Mfundi othandekayo, USathane unamandla okuya phambi kukaNkulunkulu ezulwini. Wenza lokhu imini nobusuku njengoba kukhonjisiwe kusambulo 12:10

USathane uhamba kanjani phambi kukaNkulunkulu ezulwini.

UNkulunkulu njalo wabela izingelosi ezingcwele imisebenzi yeZulu eMhlabeni. Ngemuva kokuphothula lezi zabelo izingelosi ezingcwele zibuyele kuNkulunkulu ezulwini ukuzokhuleka futhi zimtshele ukuthi umsebenzi usufeziwe. USathane usebenzisa lelo thuba lapho izingelosi zikaNkulunkulu zibika zibuyele ezulwini ukuzozihlanganisa nazo futhi zizethule phambi kukaNkulunkulu.

Kungani uSathane ehamba phambi kukaNkulunkulu.

USathane akakwazi ukulinga noma ukufaka ingane kaNkulunkulu ngaphansi kovivinyo ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu. Lokhu kukhonjiswe ngokusobala Kusahluko sokuqala nesibili seNcwadi kaJobe. Njalo lapho uSathane efuna ukufaka uJobe ngaphansi kwecala, uSathane kwakufanele afune imvume kaNkulunkulu. Umkhuba kaSathane uyaqhubeka kuze kube namuhla. Lokhu yingakho uSathane nsuku zonke eya kuNkulunkulu

USathane uyivikela kanjani imvume kaNkulunkulu yokukulinga

Isu likaSathane ukusebenzisa izinsolo ngawe. Ezinye zalezi zinsolo empeleni zingaba iqiniso. Endabeni kaJobe, uSathane wasola uJobe ngokungamthandi uNkulunkulu kusuka phansi kwenhliziyo (kaJobe) njengoba kukhonjisiwe ngezansi:

9 “USathane wamphendula uJehova, wathi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? 10Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxazonke, wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni.” (Jobe 1:9-10)

USathane wenza izinsolo kumaKristu imini nobusuku phambi kukaNkulunkulu.

Njengoba uSathane angafuni noma imuphi umKristu ukuya ezulwini, ubamangalela ubusuku nemini phambi kukaNkulunkulu. USathane uzoqhubeka nokwenza lezi zinsolo kuze kufike isiprofetho sesikhathi sokuphela kusambulo 12:10:

Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini, lithi:
“Kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku.’

Lapho leso siprofetho sigcwaliseka ku-Isikhathi Sokugcina, uSathane ngeke esaphinda wenza amanye amacala ngokumangalela amaKristu.

UNkulunkulu anganika uSathane imvume yokukulinga.

Lapho uSathane ekumangalela phambi kukaNkulunkulu, uBaba wethu waseZulwini empeleni anganika uSathane imvume yokuqhubeka nokukulinga noma ukukufaka ngaphansi kovivinyo. Lokhu yikho kanye okwenziwa nguNkulunkulu endabeni kaJobe. Lalela lokho uNkulunkulu akusho:

12 ‘Wathi uJehova kuSathane: “Bheka, konke anakho kusesandleni sakho; kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho.” Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova.’ (Jobe 1:12)

UNkulunkulu unika uSathane imvume yokukulinga ngoba uBaba wethu oseZulwini uthembele kakhulu kuwe. UZimu uyazi ukuthi ngeze wamdumaza. Ukuthi wesaba uNkulunkulu futhi ngeke uvumele izilingo zikaSathane.

UNkulunkulu angakuholela kuDeveli ukuze ulingwe (Angakuholela ekulingweni).

Mfundi othandekayo, ngemuva kokuthi uNkulunkulu enike uSathane imvume yokukulinga, Yena (uNkulunkulu) empeleni angakuholela kuDeveli ukuze nilingwe. Lokhu wakwenza kwiNkosi yethu uJesu Kristu!

UNkulunkulu wahola uJesu Kristu esilingweni!.

Ngemuva kwekutsi Sathane abeke emangalela Jesu, Nkulunkulu waholela Jesu kuDeveli kutsi alingwe! Funda ngezansi:

NgokukaMathewu 4:1

Ukulingwa kukaJesu
1 “Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane.

 

UJesu wasinika isikhali esinamandla sokulwa noSathane

Mfundi othandekayo, INkosi yethu uJesu Kristu yasinika isikhali esinamandla kakhulu silwa noSathane. Usiyalile ngaso sonke isikhathi ukuthi sinxuse uNkulunkulu ukuthi angasingenisi ekulingweni:

4 “usithethelele izono zethu,
ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi;
ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usikhulule kokubi.”  (NgokukaLuka 11:4)

UNkulunkulu ungitshele embonweni ukuthi uma noma yimuphi umKhristu ethandaza njengoba uJesu ayala kuLuka 11: 4, khona-ke (uNkulunkulu) ngeke anike uSathane imvume yokuzama lowo mKristu.

UJesu walingwa kanye kuphela.

MKristu othandekayo, iNkosi yethu uJesu yaholwa uNkulunkulu ekulingweni kanye kuphela – ngani? Ngoba ngaso sonke isikhathi, nsuku zonke, wayethandaza kuBaba wethu oseZulwini ukuthi angamholeli (uJesu) esilingweni futhi. UBaba wethu wayehlala ezwa umkhuleko wakhe futhi akazange aholele uJesu ekulingweni futhi.

Masithandaze ngaso sonke isikhathi kuNkulunkulu ukuthi asithethelele izono zethu nokuthi angasiholeli ekulingweni. Lapho senza njalo, sizonqoba izingibe eziningi uDeveli asibekele zona.

 

Share This:
Follow Makko Musagara:

God gave Brother Makko Musagara a special message to protect all believers from temptations and trials. Read this message from thiswebsite.

Leave a Reply

Your email address will not be published.